Skip links

HMS og Kvalitet

Bedriften ble sertifisert ihht kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 4. juli 2017 og du kan laste ned vårt sertifikat her: NS-EN ISO 9001:2015.

Vi arbeider i dag i stor grad ihht miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015 og arbeider mot sertifisering ihht denne standarden ila 2021.

Våre godkjenninger:

Trans Q sertifisering, Achilles og Startbank samt nødvendige godkjenninger for arbeid i og ved trafikkerte jernbanespor.

 

Vår Kvalitetspolicy:

Vårt mål er å gjøre våre oppdragsgivere fornøyd med vår innsats innen arbeid i og ved trafikkert jernbanespor og for vegetasjonsrydding. Vi vil gjøre dette gjennom å oppfylle de krav og forventninger som er definert i hvert enkelt prosjekt eller oppdrag. Vi vil arbeide for kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet gjennom god prosesskultur, definerte mål og aktiv deltagelse fra hver enkelt medarbeider.

 

Vår policy for HMS:

Det er vår policy å sørge for sikkerheten til alle ansatte og andre personer som blir direkte berørt av aktiviteter i vårt selskap, så langt det er praktisk gjennomførbart. Virksomheten skal som minimum oppfylle lover, forskrifter og andre krav. Vi gir tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring for at alle ansatte skal kunne unngå farlige situasjoner og bidra positivt til egen helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi vil kontinuerlig arbeide for å redusere utslipp til luft og vann samt redusere forbruk av energi og andre naturressurser. Vi vil gjennomføre risikoanalyser for å sørge for at arbeidsmiljø og ytre miljø er så godt ivaretatt som praktisk mulig. Det er forventet at alle ansatte etterlever denne HMS-policy. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for regelmessige gjennomganger og oppfølging.

 

Kontakt oss

Under her finner du også aktuelle linker til mer informasjon: